OSNOVNE VREDNOTE DRUŽBE

Čut za odgovornost

Trudimo se izpolniti vse svoje obveznosti in prevzamemo osebno odgovornost za svoje ravnanje. Dajemo obljube, ki jih lahko uresničujemo.Svojih zaposlenih ne zavajamo.

Poštenost

V poslovanju ravnamo vljudno in pošteno. Podpiramo enakost možnosti in okolje, za katerega je značilno pošteno obnašanje.

Strokovnost

Svoje obveznosti skušamo izpolnjevati kvalitetno in v dogovorjenih rokih ter delujemo skladno in transparentno. Upoštevamo zakonske obveze, interne predpise, standarde, smernice ter se zavezujemo k prvovrstnemu okolju kontrole ter skladnosti.

ODGOVORNOST IN CILJI DRUŽBE

Družba kot celota zasleduje sledeče cilje:

1) Do strank

Storitve družbe so usmerjene v izpolnjevanje pričakovanja strank, kar izpolnjujemo z strokovnostjo, ter cenovno ugodnostjo. Strankam posredujemo informacije ter izkušnje z zagotavljanjem mere varovanja tajnosti.

2) Do sodelavcev

Z nenehnim izobraževanjem in usposabljanjem izboljšujemo svoje delo ter vplivamo na večjo učinkovitost zaposlenih. Družba podpira osebni razvoj zaposlenih ter skrbi za primerne pogoje dela. Cilji posameznika se usklajujejo s cilji družbe.

3) Do družbenikov

Družba ravna skrbno in odgovorno pazi na stroške ter si prizadeva na pozitivno poslovanje. Pravočasno in v rokih obvešča družbenike o pomembnih zadevah družbe.

4) Do dobaviteljev

V smislu kakovosti in gospodarnosti skrbno izbiramo dobavitelje na podlagi dobre prakse in izkušenj.

5) Do poslovnih partnerjev

S svojimi partnerji ravnamo pošteno ter pazimo na pravilno komunikacijo z njimi. Pri sklepanju pogodb pazimo na transparentnost in poštenost in zanesljivost.

6) Do medijev

Priznavamo funkcijo medijev in dopuščamo možnost objektivnega  poročanja o naši družbi.

7) Do družbe

Upoštevamo veljavno zakonodajo, spoštujemo človekove pravice in priznavamo pošteno konkurenco. Prizadevamo si za skrbno ravnanje z energijo in surovinami ter zmanjšanju odpadkov ter emisij.

ZGLED VODSTVA DRUŽBE

Vodstvo družbe so z etičnega vidika zgled z brezhibnim obnašanjem, kar pomeni v glavnem poštenost in pošteno ravnanje ter enakost pri ravnanju s sodelavcu, strankami, dobavitelji, nadzornim svetom in javnostjo. Neoporečen in dober ugled družbe sta odločilnega pomena pri uspehu družbe.

ODGOVORNOST ORGANOV, VODSTVA IN SODELAVCEV

Vsak zaposleni v družbi ima naslednje odgovornosti:

 • upoštevati zakone, predpise ter interne predpise, vključno z vrednotami in načeli Etičnega kodeksa,
 • poznavanje zakonitosti in običajev in uporaba njih po svojih najboljših sposobnostih,
 • zavzemati se za skupne cilje in po svojih najboljših močeh prispevati za dosego skupnih ciljev,
 • prispevati k delovnemu vzdušju, v katerem vladajo zaupanje, profesionalnost, učinek, spoštovanje in samospoštovanje,
 • ravnanje z odgovornostjo, s primerno skrbnostjo in pristojnostjo ter brez napačnega prikaza dejstev,
 • ravnati objektivno,
 • ravnati na pošten in etičen način,
 • s strankami, dobavitelji in drugimi sodelujočimi ravnati pošteno,
 • prijavljati neustrezno vedenje ter nepravilna ravnanja,

KOMUNIKACIJA

V družbi pazimo na strokovno in pravočasno komunikacijo. Informacije morajo biti popolne, poštene, primerne, objektivne, pravočasne in razumljive.

Temelji komunikacije:

 • komunikacija je odprta, transparentna in proaktivna,
 • sodelavci so pravočasno obveščeni,
 • govoric ne komentiramo
 • ne dajemo informacij o stikih s strankami, o zadevah, ki zadevajo posamezne sodelavce, o konkurenci ali o tekočih preiskavah.

SANKCIJE

V primeru kršitev smernic obnašanja, ki veljajo v družbi in kršitev zakonskih predpisov se izvajajo ukrepi, od opozorila, opomina do odpovedi delovnega razmerja, da se ustrezno reagira na ugotovljene kršitve in preventivno učinkuje proti bodočim kršitvam.

Direktorica:

Milena SISINGER, univ.dipl.ekon.