Družba BODOČNOST MARIBOR d.o.o. je v večinski lasti Republike Slovenije,  zato pri svojem poslovanju upošteva določila Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je 2016 sprejel Slovenski državni holding, d.d..

Pravice večinskega lastnika v imenu in za račun Republike Slovenije na podlagi Zakona o slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS št. 25/14) izvršuje Slovenski državni holding, d.d..

BODOČNOST MARIBOR d.o.o. se je zavezala k spoštovanju določb Kodeksa s sprejemom družbene pogodbe. S spoštovanjem določil kodeksa si v celoti prizadeva ohraniti uspešno vodenje in upravljanje družbe.

Kodeks je objavljen na spletnih straneh Slovenskega državnega holdinga, d.d., na naslovu http://www.sdh.si.