Vizija družbe – Skrbeli bomo za svojo bodočnost

Vizija zajema celoto naših dolgoročnih usmeritev in pričakovanj, ki jih želimo doseči v prihod­nosti. Usmerjena bo v zadovoljstvo strank in zaposlenih. Postali bomo uspešen proizvajalec visoko kvalitetnih izdelkov in prepoznavni v lokalnem okolju ter na tujih trgih.

Poslanstvo družbe

Primerna velikost naše družbe, obsežno strokovno znanje in bogate izkušnje, fleksibilnost in prilagajanje željam in zahtevam tržišča so naše osnovno vodilo in zagotovilo, da bo naše delo opravljeno strokovno, kvalitetno, cenovno konkurenčno ter popolnoma v skladu z željami in pričakovanji naših sedanjih in bodočih kupcev.

V poslanstvu je opredeljena naša vsakodnevna dejavnost, naš temeljni namen poslovanja in osnovna usmeritev naše družbe v okolju. Uresničevali ga bomo skupaj z zaposlenimi invalidi, ki jim v družbi zagotavljamo enake možnosti.

Cilji družbe

Opredelitev temeljnega cilja družbe ni preprosta, predvsem zato, ker se z družbo povezujejo interesi več družbenihskupin,katerih cilji so lahko tudi različni.

Gre predvsem za naslednje skupine:

  • Lastniki družbe: Z njihovega vidika je cilj poslovanja podjetja predvsem dobiček oz. povečanje tržne vrednosti njihovega kapitala.
  • Vodstvo: Cilj jim je stalnost vodenja ter ugled in rast družbe.
  • Zaposleni: Cilj jim je maksimiziranje materialnih koristi od družbe ob dobrih delovnih pogo­jih in stalnosti zaposlitve. Na splošno velja, da so ti cilji v nasprotju s cilji lastnikov družbe.
  • Upniki: Cilj je stabilno in varno dolgoročno poslovanje družbe ob doseganju zadostne donosnosti za plačilo obresti in vračilo kreditov.
  • Država: Njeni osnovni cilji so predvsem čim večji prispevek družbe k njenemu financiran­ju, čimveč zaposlenih v družbi in čim manjše obremenitve okolja s strani družbe.

Dobro je vedeti, kaj vse te skupine povezuje oziroma kaj vse je tem skupinam skupno. Vsaj en cilj je skupen vsem – dolgoročna rast podjetja. Vse skupine morajo imeti možnost, da izra­zijo svoje interese, pa čeprav so ti nemalokrat celo nasprotni temeljnemu cilju.

Vrednote družbe

  • Poštenost je vrednota, ki ji sledimo vsi zaposleni družbe. Smo iskreni in odkriti v odnosu do svojih strank, poslovnih partnerjev, sodelavcev, lastnikov ter drugih udeležencev.
  • Lojalnost in predanost zaposlenih,ki strmijo k skupnemu cilju – zadovoljiti želje in potrebe naših kupcev. Priznavamo pomembnost vsakega zaposlenega in skrbimo za izo­braževanje in razvoj kadrov.
  • Enake možnosti dajemo vsem zaposlenim, ne glede na status zaposlenega, spol ali ver­sko pripadnost.
  • Kreativnost se kaže na vseh področjih našega delovanja, saj uvajamo stalne izboljšave na vseh ravneh poslovanja.
  • Odgovoren odnos do okolja izvajamo tako, da v naše izdelke vnašamo najnovejša ekološka spoznanja. Razumemo lokalno okolje in smo z njim tesno povezani.